Hoe gaan wij om met uw privacy

Privacy verklaring

Stichting Bedrijventerreinen Beverwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Bedrijventerreinen Beverwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Bedrijventerreinen Beverwijk verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in verband met de mogelijkheden;

  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
  • ten behoeve van de levering van goederen of diensten van Stichting Bedrijventerreinen Beverwijk of door u gevraagde derden.

Het gerechtvaardigd belang hierbij is dat wij u moeten kunnen benaderen in het kader van uw verzoeken, levering van producten of diensten of in verband met uw informatie aanvraag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Bedrijventerreinen Beverwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. In ieder geval niet langer dan de wettelijke termijn die hiervoor staat.

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die u aan ons geeft, worden uitsluitend gedeeld met derde partijen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met andere partijen worden uw gegevens niet gedeeld, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Deze website gebruikt functionele en analytische cookies. Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U kunt uw instellingen betreffende cookie gebruik instellen op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bedrijventerreinen Beverwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beverwijkbusinessdocks.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Bedrijventerreinen Beverwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@beverwijkbusinessdocks.nl